Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Bystrym ogłasza sprzedaż niżej wymienionego pojazdu:

Marka i typ pojazdu: Równiarka drogowa DZ 122 A6/M
Moc silnika: 135 km
Rok produkcji: 1996

Ogloszenie sprzedaz rowniarki drogowej

Cena wywoławcza netto: 45 000 zł. (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złoty).

Oferty dotyczące zakupu równiarki należy składać do dnia 30.09.2021 r. do godz. 12.00 na adres: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. Bystry 1H, 11-500 Giżycko. Na kopercie należy dopisać „Oferta na zakup równiarki”.

Oferta powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko, adres albo nazwę firmy oraz siedzibę w przypadku osób prawnych lub innego podmiotu,
  2. datę sporządzenia oferty i proponowaną cenę,
  3. oświadczenie kupującego, że zapoznał się ze stanem technicznym równiarki i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o.
w Bystrym. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Kierownik ds. technicznych Piotr Dowgiałło w godzinach od 8:00 do 13:00 w dni robocze nr telefonu 609029534.
Do ceny wynegocjowanej zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Pojazd można oglądać w siedzibie sprzedającego w godzinach 8:00 – 13:00 w dni robocze po umówieniu się z osobą upoważnioną podaną w ogłoszeniu.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn.

Sprzedający nie odpowiada i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne pojazdu.
Nie udzielamy gwarancji.
Pojazd zostanie przekazany kupującemu z chwilą zapłaty sprzedającemu całej kwoty sprzedaży brutto, po uzgodnieniu terminu przez obie strony.

pdfPobierz ogłoszenie w pliku pdf.

Prezes Zarządu
/-/Krzysztof Skrzypczyk