Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej
w miejscowości Kąp — Upałty, Gmina Giżycko. Etap III.

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Bystrym otrzymał 1 999 932 zł unijnego wsparcia w ramach programu współfinansowanego przez EFRROW na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Kąp — Upałty, Gmina Giżycko. Etap III”.

Umowę w tej sprawie 3 listopada 2020 r. podpisały: reprezentujące Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sylwia Jaskulska, Jolanta Piotrowska oraz Prezes Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrym Bogusława Ciborowska. Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego w Gminie Giżycko poprzez budowę ok. 6,287 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej oraz ok. 0,103 km sieci wodociągowej. Realizacja inwestycji uporządkuje gospodarkę wodno-ściekową w miejscowości Upałty, Grajwo, Kąp, a także wpłynie pozytywnie na klimat, środowisko naturalne oraz jednolite części wód.

Umowa nr 00074-65150-UM1400120/19 została podpisana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. otrzymał prawie 860 tysięcy zł unijnego wsparcia na Modernizację sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Giżycko.

Umowę w tej sprawie 17 sierpnia 2018 r. podpisały: reprezentująca NFOŚiGW Dyrektor Departamentu Ochrony Wód Ewa Kamieńska oraz Prezes Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrym Andrzej Stanisław Ligęzowski. Celem Projektu jest poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Giżycko. Celem ogólnym przedsięwzięcia jest systematyczne porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Giżycko i dostosowanie jej do wymogów prawa polskiego i unijnego. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego w tym czystości wód i gleby poprzez poprawę fatalnego stanu technicznego infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Giżycko.

Umowa została podpisana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Nr projektu POIS.02.03.00-00-0093/17