Obowiązek posiadania umowy pomiędzy Gminnym Zakładem Komunalnym Sp. z o.o.,
a Odbiorcą Usług wynika z:

* USTAWY z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437)

Art. 6. ust. 1. „Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.”

Art. 6 ust. 2. „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.”

Art. 6 ust. 4. „Umowa, o której mowa w ust. 1, może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.”

* Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Giżycko (pobierz)

Umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zawiera się w przypadkach:

  • przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;
  • nabycia nieruchomości, która jest już podłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (zmiana stanu prawnego nieruchomości)

 

W celu zawarcia umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków należy przedłożyć następujące dokumenty:

  1. wypełniony wniosek o zawarcie umowy (zał. 1.),
  2. dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu),
  3. kopię dokumentu (do wglądu) określającego tytuł prawny do użytkowanego obiektu,
  4. oświadczenie o współwłasności, gdy jest kilku właścicieli i jeden z nich występuje z wnioskiem o zawarcie umowy (zał. 2.).
  5. pełnomocnictwo pisemne, gdy umowę w imieniu klienta podpisuje pełnomocnik.

 

* Zał. 1. Wniosek o zawarcie umowy
* Zał. 2. Oświadczenie o współwłasności, gdy jest kilku właścicieli i jeden z nich występuje z wnioskiem o zawarcie umowy

 

W zależności od świadczonych przez Spółkę usług, Odbiorca może zawrzeć
następujące rodzaje umów: * Zał. 3.
Wzory umów (do podglądu):
Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

Umowa o odprowadzanie ścieków przemysłowych


W przypadku zbycia nieruchomości, Strony przekazują sobie wodomierze lub urządzenie pomiarowe na podstawie sporządzonego protokołu zdawczo-odbiorczego, który jest podstawą rozliczenia z dotychczasowym użytkownikiem. Strony mogą skorzystać z gotowego formularza * Zał. 4. Protokół zdawczo-odbiorczy lub złożyć oświadczenie woli w formie odręcznego pisma, którego treść merytoryczna powinna być tożsama z wzorcem formularza Spółki. W przypadku nie wskazania następcy prawnego przez Odbiorcę Usług, jak również w razie nie zawiadomienia Zakładu o zamiarze odstąpienia od umowy, Odbiorca Usług zobowiązany jest do regulowania należności do dnia zdemontowania wodomierza głównego i zamknięcia przyłącza, w celu uniemożliwienia poboru wody lub odprowadzania ścieków przez osoby nieupoważnione.

Jeżeli Odbiorca Usług chce rozwiązać umowę, obowiązany jest poinformować o tym Spółkę, w formie pisemnej, za pomocą gotowego wniosku * Zał. 5. Wniosek o rozwiązanie umowy, bądź odręcznego pisma, w którym wyraźnie wskazuje wolę i termin rozwiązania umowy. Umowa może być rozwiązana przez Odbiorcę Usług z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia bądź na mocy porozumienia stron.

Odbiorca usług może w każdym momencie trwania umowy dokonywać aktualizacji danych niezbędnych do trwania umowy oraz poprawnego prowadzenia rozliczeń. Dyspozycję zmiany danych Odbiorcy Usług można złożyć w formie proponowanego przez spółkę formularza * Zał. 6. Wniosek o aktualizację danych lub w formie odręcznie napisanego pisma. Z treści pisma powinno wynikać: kto zleca wprowadzenie zmian, jakie dane podlegają zmianie, a przede wszystkim jaka powinna być ich prawidłowa treść. Pismo należy złożyć w siedzibie Spółki osobiście, pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej. Zmiany danych zawartych w umowie może dokonać wyłącznie osoba, z którą Spółka ma zawartą umowę lub osoba pisemnie upoważniona przez Odbiorcę Usług.


Rozliczanie wody bezpowrotnie zużytej (podliczniki)

W celu skorzystania z możliwości odliczania ścieków, w przypadku wody bezpowrotnie zużytej, należy spełnić niezbędne warunki techniczne oraz uzyskać zgodę na montaż wodomierza dodatkowego. * Zał. 7. Wniosek o wyrażenie zgody na montaż wodomierza dodatkowego (podlicznika). Po odbiorze technicznym wodomierza odliczającego, Odbiorca Usług podpisuje umowę na rozliczanie wody bezpowrotnie zużytej * Zał. 8. Aneks do umowy wodomierze dodatkowe (podliczniki).

Warunki rozliczeń za wodę zużywaną bezpowrotnie bez opłat za ścieki określa art. 27 ust. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437): „W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.”

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 969) wodomierze odliczające stosowane do rozliczeń świadczonych usług powinny posiadać legalizację, czyli być poddane obowiązkowej prawnej kontroli metrologicznej organów administracji miar i mieć ważną i nienaruszoną cechę legalizacyjną.

Wodomierze służące do pomiaru zużycia wody bezpośrednio zużytej posiadają cechę legalizacyjną ważną przez 5 lat. Wszystkie prace związane z ewentualną naprawą, wymianą, czy ponowną legalizacją, Odbiorca Usług wykonuje na własny koszt.

Odczyty wodomierzy służących do pomiaru zużycia wody bezpowrotnie zużytej, podawane są w okresach odczytów wodomierzy głównych, bez względu na wystąpienie zużycia. Pracownicy Zakładu są zobowiązani odczytywać podliczniki. Odbiorca Usług obowiązany jest utrzymywać studzienkę wodomierzową lub pomieszczenie, w którym jest zainstalowany wodomierz główny i odliczający w należytym stanie technicznym, zapobiegać dostępowi osób nieuprawnionych, chronić przed kradzieżą, mechanicznym uszkodzeniom, zamarznięciem lub zalaniem.

Pracownicy Spółki, posiadający legitymacje służbowe, obowiązani są do dokonywania odczytów wodomierzy w miejscu ich instalacji, a w szczególnych przypadkach mogą przyjąć odczyt telefonicznie, przy czym nie ponoszą odpowiedzialności za błędne podanie wskazań przez Odbiorcę. W przypadku braku odczytu rzeczywiste zużycie rozliczone zostanie w najbliższym cyklu rozliczeniowym, przypadającym dla danej grupy Odbiorców.

Odbiorca Usług jest obowiązany umożliwić pracownikom GZK Sp. z o.o. wstęp na teren nieruchomości w celu zainstalowania, odczytu lub demontażu wodomierza głównego, przeprowadzenia kontroli wodomierza głównego i odliczającego, przeprowadzenia niezbędnych napraw, odcięcia przyłącza, czy też zakręcenia zaworów odcinających dopływ wody.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości wskazań wodomierza Odbiorca Usług ma prawo wystąpić o jego ekspertyzę techniczną. Jeżeli wynik ekspertyzy wykaże prawidłowe działanie urządzenia, koszty związane z przeprowadzeniem badania pokrywa Odbiorca Usług. Po zdemontowaniu wodomierza ustala się tymczasowy sposób naliczania wody, niezbędny na czas wykonywania ekspertyzy, najczęściej w postaci montażu wodomierza tymczasowego.