Rozliczenia

Sposób dokonywania rozliczeń wynika z umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zawartej z Odbiorcą Usług.

Rozliczenia za usługi świadczone przez GZK Sp. z o.o. z Odbiorcą Usług odbywają się na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się w oparciu o wskazanie urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku, jako równą ilości wody pobranej, pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej ustalonej na podstawie dodatkowego wodomierza, w przypadku jego posiadania, za zgodą Spółki i podpisaniu stosownej umowy.

W przypadku niesprawności wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku poprzedniego, lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku poprzednim i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

W przypadku zmiany stawek opłat za usługi w trakcie okresu rozliczeniowego, opłaty pobierane są w wysokości proporcjonalnej do liczby dni obowiązywania poprzednich i nowych stawek, w oparciu o średniodobowe zużycie w tym okresie.

Rozliczenia dokonywane są w cyklach:
-
jednomiesięcznym (dla odbiorców instytucjonalnych),
- dwumiesięcznym (dla odbiorców indywidualnych).

 

Płatności

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób.

Zapłata za fakturę jest dokonana w momencie wpłaty gotówki w kasie Zakładu lub z chwilą uznania rachunku bankowego wierzyciela, tj. w momencie pojawienia się pieniędzy na jego koncie. Dłużnik dający polecenie przelewu spełnia świadczenie dopiero wtedy, gdy suma dłużna dojdzie do wierzyciela (znajdzie się na jego rachunku), a nie kiedy zostanie zadysponowana przez dłużnika lub kiedy obciąży debet jego rachunku.

Reklamacja rozliczenia nie zwalnia Odbiorcy Usług z obowiązku terminowego opłacania należności. Do czasu rozstrzygnięcia reklamacji Odbiorca dokonuje opłat zgodnie z otrzymaną fakturą. W szczególnych przypadkach zapłaty dokonuje się po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i otrzymaniu faktury korygującej.

Jeżeli z wyliczonej korekty wyniknie nadpłata, zalicza się ją na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy. Na żądanie Odbiorcy Usług nadpłata może zostać zwrócona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie Wniosek o zwrot nadpłaty.

W przypadku niedostarczenia faktury z winy Zakładu bądź Odbiorcy Usług (brak skrzynki pocztowej, nieaktualny bądź błędny adres lub inne zaniedbania) Zakład wystawia duplikat faktury na wniosek Odbiorcy. Każda z powyższych sytuacji będzie rozpatrywana indywidualnie w zależności od przyczyny nieotrzymania dokumentu (faktury).

W sytuacjach szczególnych, po przeanalizowaniu sytuacji materialnej oraz historii płatności Odbiorcy Usług, Prezes Zarządu może wyrazić zgodę na spłatę zadłużenia w systemie ratalnym. Dłużnik składa w tej sprawie wniosek oraz przedkłada do wglądu wymagane dokumenty, potwierdzające trudną sytuacje materialną.

 

Nieterminowe wpłaty:

  • Za opóźnienie w zapłacie należności wynikających z umowy Odbiorca usług obciążony zostaje odsetkami ustawowymi.
  • Ratalna spłata należności nie powoduje odstąpienia przez Zakład żądania odsetek ustawowych, a jedynie wstrzymuje w ustalonym okresie spłaty działania windykacyjne. Ratalna spłata zadłużenia nie zwalnia z obowiązku terminowego regulowania należności bieżących.
  • W sytuacji długotrwałego zalegania z opłatami Zakład dochodzić będzie należnych mu zobowiązań na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego.
  • Dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków może zostać wstrzymane, gdy Odbiorca Usług zwleka z zapłatą za dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej zapłaty (art. 8, ust. 1, pkt 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437).
  • Wznowienie dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków możliwe będzie po uregulowaniu wszystkich zaległości wraz z odsetkami.

 

Formy płatności:
Należności za wodę i ścieki można uiszczać w określony sposób:

  1. w kasie znajdującej się w siedzibie Zakładu (od godz. 7.15 do godz. 14.00)
  2. przelewem na wskazane na fakturze konto (bez prowizji w Banku PKO BP S.A.)
  3. u konserwatora na kwitariusz przychodowy
  4. w placówkach Poczty Polskiej SA (prowizja)
  5. innych punktach finansowych (prowizja)