Podstawa prawna:
 • Ustawa z dn. 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.2001 Nr 72 poz.747)
 • art. 29a Ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.)
 • Ustawa z dn. 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086)
 • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla mieszkańców gminy Giżycko zatwierdzony Uchwałą Nr XLVI/494/2018 Rady Gminy Giżycko z dn. 22 maja 2018.

 

OPIS PROCEDURY:

 1. Wydanie warunków przyłączenia.
  1. Inwestor w celu uzyskania informacji do decyzji o warunkach zabudowy składa w Gminnym Zakładzie Komunalnym pdfWniosek o udzielenie informacji.
  2. Inwestor składa w Gminnym Zakładzie Komunalnym pdfwniosek o wydanie warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej wraz z załącznikami:
   • Plan zabudowy, kopia mapy zasadniczej lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do zaistniałej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu
  3. W przypadku chęci założenia podlicznika do wody bezpowrotnie zużytej Inwestor składa pdfWniosek o wyrażenie zgody na montaż podlicznika do wody bezpowrotnie zużytej. Inwestor ma obowiązek zapoznania się z pdfProcedurą montażu podlicznika.
  4. W terminie 21dni od dnia złożenia wniosku GZK wydaje warunki przyłączenia. Warunki ważne są 2 lata od dnia ich wydania.
 1. Projektowanie przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.
  Mając warunki przyłączenia Inwestor zleca wykonanie projektu przyłącza projektantowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia branżowe. Prawo budowlane określa wymagania w stosunku do dokumentowania budowy przyłączy następująco:
  1. 29 ustala, iż budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego nie wymaga pozwolenia na budowę,
  2. 29a określa, iż:
   • budowa przyłącza wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
   • do budowy stosuje się przepisy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Wszystkie zastosowane rozwiązania powinny być oparte tylko na materiałach posiadających aprobaty techniczne.
Do opracowania projektu budowlanego wykonawczego przyłączy wymagane jest posiadanie aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczeniem wyrysu danej działki oraz proponowanym przebiegiem przyłącza.

 1. Uzgodnienie dokumentacji projektowej przyłączy.
  Inwestor przedkłada w siedzibie GZK 2 egz. dokumentacji projektowej. Po uzgodnieniu dokumentacji projektowej jeden egz. pozostaje w GZK, drugi natomiast otrzymuje Inwestor.
 1. Budowa przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.
  Inwestor dokonuje pisemnego pdfzgłoszenia terminu rozpoczęcia robót przyłącza lub telefonicznie w dziale wod-kan: 87 429 94 80 wew.25/ kierownik- 608 337 941  na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem prac.
  Po wykonaniu przyłącza lecz przed zasypaniem Inwestor winien zgłosić gotowość odbioru Konserwatorowi danego regionu pdfzgłoszenia odbioru robót zanikających
  Przed zasypaniem Inwestor zleca uprawnionemu geodecie sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej. Do GZK dostarcza inwentaryzacje powykonawczą w formie papierowej oraz elektronicznej (dxf, dwd)
 1. Odbiór przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.
  Inwestor zgłasza pisemnie pdfzakończenie budowy przyłącza/y lub telefonicznie w dziale wod-kan j.w., zleca równocześnie wykonanie badania bakteriologicznego wody. Z wynikami badań wody, po odebraniu przez GZK próby szczelności i uporządkowaniu terenu następuje odbiór końcowy wraz założeniem wodomierza na koszt GZK i/lub podlicznika na koszt Inwestora GZK poprzez podpisanie pdfprotokołu odbioru przyłącza z licznikiem / podlicznikiem przez Inwestora, Wykonawcę oraz GZK
  Wykonanie przyłącza bez zezwolenia traktowane będzie jako nielegalny pobór wody i/lub nielegalne odprowadzanie ścieków.
 1. Zawarcie Umowy na dostarczenie wody i/lub odprowadzanie ścieków.
  Wraz z protokołem odbioru przyłącza z licznikiem/podlicznikiem j.w. oraz badaniami wody i inwentaryzacją powykonawczą Odbiorca Usług składa pdfWniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (do pobrania także w zakładce Umowy) w celu zawarcia Umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków w siedzibie GZK niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 30 dni od odbioru przyłącza.

 

Art. 28. zaopatrzenia w wodę

Pobór wody i odprowadzanie ścieków bez umowy
 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5.000 zł.
 2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:
  1. uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;
  2. nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7 uprawnienia osób reprezentujących przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
 3. (uchylony)
 4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.
  1. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 zakaz wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych i kanalizacji sanitarnej niektórych ścieków, odpadów i substancji ust. 1 i 2.
 5. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1.000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.
 6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.