Przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę i odbiór ścieków, w oparciu o niżej wymienione przepisy:

* ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym  zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.06.123.858),

* rozporządzenie Ministra  Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U.06.127.886),

* rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie  określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. nr 8, poz. 70),

* rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 nr 61, poz. 417, zm. Dz.U. z 2010 nr 72, poz. 466),

* rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (Dz.U.05.260.2177),

* rozporządzenie Ministra  Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.06.136.964),

* zezwolenie Wójta Gminy Giżycko na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Giżycko,

* zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych na terenie gminy Giżycko.