INFORMACJA

Informujemy, że od dnia 06 czerwca 2024 roku wchodzą w życie nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Giżycko. Taryfy zostały zatwierdzone decyzją B.RZT.70.8.2024 przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Organ regulacyjny ogłosił zatwierdzoną taryfę na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 29.05.2024 r., w związku z powyższym taryfy wchodzą w życie z dniem 06.06.2024 roku.

Na czas dostosowania systemu rozliczeń do nowych cenników zablokowana została możliwości rozliczeń dla wszystkich odbiorców od 5 czerwca 2024r. O przywróceniu możliwości rozliczeń niezwłocznie powiadomimy Państwa na stronie internetowej GZK Sp. z o. o., nie później jednak niż do końca czerwca, zgodnie z harmonogramem rozliczeń odbiorców indywidualnych
i przedsiębiorców.

Informujemy również, że w przypadku zmiany stawek opłat za usługi w trakcie okresu rozliczeniowego, opłaty pobierane są w wysokości proporcjonalnej do liczby dni obowiązywania poprzednich i nowych stawek w oparciu o średniodobowe zużycie w tym okresie.

Kliknij i przejdź do zakładki z nowymi taryfami.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
/-/ Katarzyna Sojko