ZARZĄDZENIE Nr 18/2021

Prezesa Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrym
z dnia 17.11.2021 roku

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

Na podstawie art. 130 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Dzień 24 grudnia 2021 roku (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w grudniu 2021 r. ze względu na to, iż Boże Narodzenie 25 grudnia w 2021 r. przypada w sobotę.
2. Dzień 7 stycznia 2022 roku (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w styczniu 2022 r. ze względu na to, iż Nowy Rok 1 stycznia w 2022 r. przypada w sobotę.

§ 2
Informację o dniu wolnym od pracy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.gzkbystry.pl.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Prezesowi Zarządu.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

pdfZobacz zarządzenie w wersji pdf.

Prezes Zarządu
Krzysztof Skrzypczyk