Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Bystrym ogłasza sprzedaż niżej wymienionego pojazdu:

Marka i typ pojazdu: PRZYCZEPA CAMPINGOWA SWIFT CHALLENGER 520 SE
Rok produkcji: 2004

Cena wywoławcza netto: 24 000 zł. (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych).

ogłoszenie sprzedaz przyczepy campingowej

Przyczepa nie posiada namiotu przedsionkowego, nie jest zarejestrowana.

Oferty dotyczące zakupu przyczepy campingowej należy składać do dnia 30.06.2022 r. do godz. 12.00 na adres: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. Bystry 1H, 11-500 Giżycko. Na kopercie należy dopisać „Oferta na zakup przyczepy campingowej”.

Oferta powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko, adres albo nazwę firmy oraz siedzibę w przypadku osób prawnych lub innego podmiotu,
  2. datę sporządzenia oferty i proponowaną cenę,
  3. oświadczenie kupującego, że zapoznał się ze stanem technicznym przyczepy i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o.
w Bystrym. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Kierownik Campingu Katarzyna Sojko w godzinach od 8:00 do 15:00 w dni robocze nr telefonu 690 814 800.
Do ceny wynegocjowanej zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Pojazd można oglądać w siedzibie sprzedającego w godzinach 8:00 – 13:00 w dni robocze po umówieniu się
z osobą upoważnioną podaną w ogłoszeniu.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn.

Sprzedający nie odpowiada i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne pojazdu.
Nie udzielamy gwarancji.
Pojazd zostanie przekazany kupującemu z chwilą zapłaty sprzedającemu całej kwoty sprzedaży brutto, po uzgodnieniu terminu przez obie strony.

 

Prezes Zarządu
/-/Krzysztof Skrzypczyk